S.N. Title Group Published Date
1. स्थानिय तहबाट सञ्चालन हुने कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७७ Directives/Guidelines 2020-09-01   Download
2. Zero Alternate Energy 2073-74 Directives/Guidelines 2020-08-12   Download
3. Agri-mech-Subidys-Woking-modality-2073-First-Modification-2074 Directives/Guidelines 2019-01-01   Download
4. साझेदारीमा कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०६८ Directives/Guidelines 2019-03-04   Download
5. कृषि मेला सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ Directives/Guidelines 2019-03-04   Download
6. कृृषि वस्तु निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सःशर्त व्याज अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७० Directives/Guidelines 2019-03-04   Download
7. कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ Directives/Guidelines 2019-03-04   Download
8. प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ Directives/Guidelines 2019-02-03   Download
9. राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०६९ Directives/Guidelines 2019-02-03   Download
10. कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५ Directives/Guidelines 2019-01-07   Download
11. शित भण्डार निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कार्यविधि,२०७० Directives/Guidelines 2018-12-04   Download
12. कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्था तथा संचालन संबन्धी निर्देशिका, २०५३ संशोधन सहित Directives/Guidelines 2018-12-04   Download
13. साझेदारीमा कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ Directives/Guidelines 2018-12-04   Download
14. सरकारीस्तरबाट निर्माण गरिन कृषि बजार पूर्वाधारहरुका लागि अपनाईने आधारभूत शर्त तथा प्राथमिकताका आधारहरु २०६६ Directives/Guidelines 2018-12-04   Download
15. प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउन ब्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ Directives/Guidelines 2018-12-04   Download
16. प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९ Directives/Guidelines 2018-12-04   Download
17. राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०६९ Directives/Guidelines 2018-12-04   Download