S.N. शिर्षक विषय प्रकाशित मिति
1. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि निर्देशिका / कार्यविधि 2019-01-01   डाउनलोड
2. कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रको सुशासन कार्यविधि, २०७५ निर्देशिका / कार्यविधि 2018-10-15   डाउनलोड
3. साझेदारीमा कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०६८ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-03-04   डाउनलोड
4. शुन्य शक्ति र वैकल्पिक उर्जा सिंचाई प्रणाली जडानको लागि अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७३ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-03-04   डाउनलोड
5. सरकारी निकाय द्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-03-04   डाउनलोड
6. कृषि मेला सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-03-04   डाउनलोड
7. कृृषि वस्तु निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सःशर्त व्याज अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७० निर्देशिका / कार्यविधि 2019-03-04   डाउनलोड
8. कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-03-04   डाउनलोड
9. प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-02-03   डाउनलोड
10. राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०६९ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-02-03   डाउनलोड
11. कृषि पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७५ निर्देशिका / कार्यविधि 2019-01-07   डाउनलोड
12. शित भण्डार निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कार्यविधि,२०७० निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड
13. कृषि उपज बजार स्थलको व्यवस्था तथा संचालन संबन्धी निर्देशिका, २०५३ संशोधन सहित निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड
14. साझेदारीमा कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड
15. सरकारीस्तरबाट निर्माण गरिन कृषि बजार पूर्वाधारहरुका लागि अपनाईने आधारभूत शर्त तथा प्राथमिकताका आधारहरु २०६६ निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड
16. प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउन ब्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड
17. प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९ निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड
18. राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०६९ निर्देशिका / कार्यविधि 2018-12-04   डाउनलोड