व्यवसायिक रुपमा चैते धान र वसन्ते मकै उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा ५० प्रतिशत अनुदानमा ड्रायर वितरण गर्नेको लागि सम्बन्धित संघसंस्थाहरुसंग आशयपत्र माग गरिएको सूचना

Published On: 2019-07-24

व्यवसायिक रुपमा चैते धान र वसन्ते मकै उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा ५० प्रतिशत अनुदानमा ड्रायर वितरण गर्ने कार्यलक्ष भएकोले उक्त ड्रायर आवश्यक पर्ने ईच्छुक कृषक समुह, सहकारी वा निजी फार्म/कम्पनीहरुले आफूले बेहोर्ने ५० प्रतिशत रकमको प्रतिवद्धता साथै आवश्यक पर्ने ड्रायरको स्पष्ट विवरण (क्षमता, प्रकार ईत्यादी) उल्लेख गरि फर्म वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र (नविकरण सहित), भ्याट/प्यानमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र र कर चुक्ता सम्बन्धि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सहित यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३० दिन भित्र तोकिएको फर्मेट अनुसार यस केन्द्रमा आशयपत्र पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

डाउनलोड