चैते धान र बसन्ते मकै सुकाउने ड्रायरको लागि आशयपत्र पेश गर्ने समय थप गरिएको सूचना

Published On: 2019-08-26

यस केन्द्रले मिति २०७६/०४/०८ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी चैते धान र बसन्ते मकै सुकाउने ड्रायरको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबाट आशयपत्र माग गरेकोमा केन्द्रको प्राथमिकता र कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार पर्याप्त संख्यामा प्रस्तावहरु प्राप्त हुन नआएकोले उक्त प्रस्ताव पेश गर्ने समय ३० दिन थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

डाउनलोड