बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Published On: 2019-03-29

बेलका नगरपालिकामा सञ्चालित कार्यक्रमको लागि ट्रेक्टर तथा ट्रेक्टर एट्याचमेन्ट खरिद गर्न बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Download