वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण (EIA) सम्बन्धी अनुसूचीको व्यहोरालाई स्पष्ट पारिएको सम्बन्धमा

Published On: 2020-10-01

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरुमा मात्र प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था

Download